Fellowship

Ons fellowship bestaat uit een specifiek en internationaal netwerk van osteopaten dat exclusieve mogelijkheden biedt.

Fellowship: Een filosofisch genootschap in 11 landen van osteopaten

FELLOWSHIP: EEN GROEP OSTEOPATEN VERSPREID OVER 11 LANDEN DIE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE FILOSOFIE DELEN.

Filosofie achter het Fellowship

“Vorm is steeds de consequentie van zijn structuren en hun positionele relaties. Elke positionele relatie representeert een functionele basis voor het gedrag van die vorm. Wil men het gedrag van een vorm begrijpen, dan dient men deze vorm steeds in (minstens) twee verschillende dimensies te bestuderen”

“Mens-Zijn” wordt in grote mate bepaald door de samenstelling van zijn specifieke structuren – in al zijn dimensies: gaande van zijn atomen en moleculen tot zijn cellen, weefsels en organen. Binnen die samenstelling wordt de positie van elk van deze onderdelen zeer sterk mede bepaald door de omgevingsomstandigheden waarin de onderlinge relaties tot stand komen.

In elk van de verscheidene dimensies kunnen we vaststellen dat steeds weer dezelfde universele wetmatigheden aan een hele reeks van fenomenen ten grondslag liggen. Een gegeven dat we zelfs op sociaal, cultureel en vele andere vlakken kunnen terugvinden.

Binnen het fellowship trachten we in elke dimensie van het mens-zijn deze wetmatigheden te doorgronden om zo de complexiteit van de eenheid Vorm-Functie te kunnen begrijpen.

Voordelen

Gemeenschappelijke kennis– Een eerste voordeel bestaat in het feit dat de mensen binnen het fellowship een gemeenschappelijke kennis omtrent het “Mens-Zijn” beschikken. Dit maakt het eenvoudiger om met elkaar te communiceren. Een communicatie over landsgrenzen en taalbarrières heen.

Dezelfde vaktaal– Door de gedeelde fundamentele kennis spreken de Fellows als het ware een gemeenschappelijke taal omtrent de complexiteit van de eenheid Vorm-Functie. Dit gegeven vereenvoudigt de formulering van specifieke vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijk alsook het beantwoorden ervan.

Uitbreiding persoonlijke mogelijkheden– Het Fellowship verbindt tal van beroepsmensen met elk een eigen specifiek interesse omtrent het “Mens-Zijn”. Mede daardoor staat er binnen het Fellowship een ruime kennis ter beschikking waaruit elkeen kan putten, zowel theoretisch alsook praktisch. De bundeling van al dat kennen en kunnen houdt een verdere uitbreiding van de persoonlijke mogelijkheden in.

Hoe men Fellow wordt

Vooreerst dient er uiteraard een verregaand interesse in de menselijke vorm en diens complexiteit binnen de eenheid Vorm-Functie te bestaan. Dit houdt automatisch in dat er een bereidheid bestaat tot de studie van het “Mens-Zijn” in al zijn dimensies.

Het doorlopen van de door ons aangeboden seminaries biedt meerdere voordelen die tot deze intentie bijdragen. Zij die op zoek zijn naar fundamentele kennis kunnen dit hier vinden. Zij die deze reeds (groten)deels beschikken kunnen dit verdiepen door een integratie van de door ons beschreven relaties binnen en tussen verscheidene dimensies.

Het doorlopen van één of meerdere van de door ons aangeboden seminaries biedt toegang tot het fellowship. De sleutel om de deur te openen ligt echter in de intentie zijn/haar persoonlijke ontwikkeling omtrent het begrijpen van het “Mens-Zijn” te verruimen.